Z. Pangaduan Lubis

ASAL USUL NAMA MANDAILING


Kakawin Negarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca merupakan salah satu sumber yang penting bagi bangsa Indonesia, karena isinya menyangkut berbagai hal berkenaan dengan kerajaan Mojopahit. Dan

di dalam syair ke 13 kakawin tersebut dikatakan:


"Lwir ning nusa pranusa pramuka sakahawat ksoni ri Malayu / ning Jambi mwang Palembang karitang i Teba len Dharmacraya tumut / Kandis Kahwas Minangkabwa ri Siyak i Rekan Kampar mwang i Pane / Kampe Harw athawe Mandahiling i Tumihang Parlak mwang i Barat".


Syair tersebut merupakan catatan yang dibuat oleh Mpu Prapanca tentang ekspansi Mojopahit ke beberapa wilayah di luar pulau Jawa, di sekitar tahun 1287 Caka (1365M).


Dengan terdapatnya nama Mandahiling (Mandailing) dalam kakawin Negarakertagama itu, dapatlah diketahui bahwa pada abad ke 14 Mandailing telah tersebut-sebut dalam catatan sejarah di Indonesia. Dalam hubungan ini H. Mohammad Said mengatakan: "Memperhatikan bahwa nama Mandailing tidak ada duanya di Indonesia, maka yang dimaksudkan tidak lain dari Mandailing yang lokasinya di Tapanuli Selatan" (H. Mohammad Said...6)


Karena ekspansi yang dilakukan Mojopahit ke daerah Malayu, Jambi, Palembang, Teba (Muara Tebo), Dharmacraya, Minangkabau, Siak, Rokan, Kampar, Panai, Haru dan Mandailing terjadi di sekitar tahun 1365, atau sekitar pertengahan abad ke 14, maka dapatlah diperkirakan bahwa sebelum pertengahan abad ke 14 Mandailing tentu sudah ada. Kemungkinan sebelum terjadinya ekspansi Mojopahit itu telah merupakan satu negeri atau kerajaan yang penting sehingga banyak dikenal. Kalau tidak demikian halnya, kemungkinan sekali Mojopahit tidak akan tertarik untuk menjadikan Mandailing sebagai sasaran untuk perluasan daerahnya di luar pulau Jawa. Sayang sekali tidak terdapat catatan tertulis mengenai keadaan Mandailing di abad ke 14 itu.


Namun demikian, pentingnya negeri atau barangkali kerajaan Mandailing di masa itu, kemungkinan sekali ada hubungannya dengan keadaan negeri itu yang kaya dengan mas. Sebab sejak zaman dahulu kala tanah Mandailing selalu dihubung-hubungkan orang dengan mas, sehingga negeri tersebut dinamakan "tano sere" dalam cerita-cerita lama.


Dalam hubungan ini, dapat dikemukakan bahwa di daerah Mandailing julu (Kecamatan Kotanopan) sampai sekarang ditemukan tempat-tempat yang bernama "gerabak ni Agom" seperti di sekitar Huta Na Godang. Nama yang demikian itu diberikan kepada bekas tempat-tempat orang Agam (Minangkabau) menambang mas di masa dahulu di Mandailing julu. Di samping itu, pada masa penjajahan Belanda di daerah Mandailing julu, yaitu dekat Muarasipongi, pernah dibuka sebuah tambang mas yang diusahakan oleh orang Belanda. Malahan sampai sekarang, banyak penduduk di daerah tersebut yang melakukan pendulangan mas di Sungai Batang gadis, sebagai mata pencarian tambahan.


Kenyataan yang demikian ini cukup menjadi bukti bahwa Mandailing yang disebut "tano sere" memang kaya dengan mas. Oleh karena itulah barangkali maka sejak beberapa abad yang lalu negeri Mandailing sudah banyak dikenal. Sehingga akhirnya menarik perhatian Mojopahit untuk dijadikan sasaran perluasan daerahnya di luar pulau Jawa seperti yang dicatat oleh Mpu Prapanca dalam kakawin Negarakertagama.


Selain di dalam kakawin Negarakertagama, nama Mandailing sudah disebut-sebut pula di dalam Tonggo-Tonggo Si Boru Deak Parujar, yang cukup padat isinya sebagai kesusasteraan Toba tua yang klasik, yang terdiri dari 10 pasal sebagai dasar / fundamendan / atau sumber dari falsafah kebudayaan kemasyarakatan dan kerohanian dari 'Dalihan Natolu'. (Batara Sangti 1977 : 278)


Tonggo-tonggo tersebut berbunyi seperti berikut:


"Baen ma gondang ni Ompunta, Tuan Humara-Hiri, Si Humara Naboru, par-aji tamba-tua, par-aji pulung-pulungan; sinonduk ni Ompunta Sibaso Nabolon, na marsigantung ditali siubar, na meat di mombang boru".


"Sian tano hondur, tano malambut, tano hulambu jati, sian tano padang bakkil bandailing, tano siogung-ogung; parsirangan ni tano, pardomuan ni aek; Sian i ma dalan laho tu ginjang, partiatan ni Ompunta: Debata Natolu Suhu, Naopat Harajaon tu banua tonga on".


Disi ma parangin-anginan ni Ompunta 'Siboru Deakparujar', sideak uti-utian, sigodang ujar-ujaran:   


 1.       Na manjadihon                        :          'Gana na so boi tolonan, bulan naso boi oseon       

 2.       Sian i ma mula ni                    :          'Dung-dang'

 3.       Mula ni                                       :          'Sahala'

 4.       Mula ni                                       :          'Harajaon

 5.       Mula ni                                       :          'Gantang tarajuan, Hatian pamonari'

 6.       Mula ni                                       :          'Pungga si sada ihot'

 7.       Mula ni                                       :          'Ninggala sibola tali'

 8.       Sian i ma mula ni                    :          'Boli ni boru muli dohot si namot ni anak'

 9.       Mula ni                                       :          'Goar ni bao na so boi dohonan'

10.      Nunga disihataon i                 :          'Di ninggor ni ruma, dipagohan di pinggol ni a-Debata'


Alih bahasa secara bebas dan terbatas ke Bahasa Indonesia:


Tonggo-Tonggo Siboru Deakparujar


Palulah gendang dari Empu kita, Tuan Kumarakumari, Si Kumara perempuan, per-aji tambah tua, per-aji ramu-aramuan; suami dari Empu Kita Sibaso Nabolon, yang bergantung pada tali siubar, yang hinggap di mombang boru.


Dari tanah lembah, tanah kelabu sejati, dari tanah bakil Mandailing, tanah yang termasyhur, bagaikan suara yang merdu, perpisahan daripada tanah, pertemuan daripada air: 'Dari situlah tangga jalan ke atas, perturunan daripada Empu Kita: Debata Nan Tiga, Nan Tiga Segi, Nan Empat Kerajaan, ke benua tengah ini'.


Di situlah bertamasya Empu kita Siboru Deakparujar, yang banyak cerdik, yang banyak akal:


 1.       Yang mengamanatkan        :          "Tidak boleh makan sumpah, tidak boleh mengingkari ikrar"

 2.       Asal mula                               :          "Kepercayaan"

 3.       Asal mula                               :          "Sahala"

 4.       Asal mula                               :          "Kerajaan"

 5.       Asal mula                               :          "Gantang pengukuran, dacing kebenaran"

 6.       Asal mula                               :          "Batu-asahan satu seikat"

 7.       Asal mula                               :          "Bajak bagai pembelah tali"

 8.       Di situlah asalmula              :          "Penerimaan beli atas perkahwinan anak perempuan dan

                                                                        pembayaran jujuran bagi kahwinan anak lelaki      

 9.       Asal mula                               :          "Nama besan yang tak boleh disebut"

10.     Hari ini dinukilkan                 :          "Pada kuda-kuda rumah Batak asli, dipacakkan batu barani

                                                                        di kuping kuda dewata"

                                                               

                                                                        (Batara Sangti 1977 : 278)        


Kita tidak mengetahui kapan "tonggo-tonggo Siboru Deakparujar" itu tercipta atau diciptakan. Yang kita ketahui ialah bahwa Siboru Deakparujar adalah tokoh mitologi dalam kebudayaan Toba. Menurut mitologi Toba, Siboru Deakparujar adalah puteri Debata Mulajadi Nabolon, yang dititahkannya turun dari benua atas ke benua tengah membawa sekepal tanah, untuk menempa bumi di atas lautan.      


Dalam usahanya menempa bumi, Siboru Deakparujar mendapat gangguan dari Naga Padoha (Raja Padoha), tetapi akhirnya dia berhasil menyelesaikan tugasnya itu. Kemudian Debata Mulajadi Nabolon menitahkan Siraja Odap-odap turun ke bumi untuk menjadi suami Siboru Deakparujar. Dari perkahwinan Siboru Deakparujar dengan Siraja Odap-odap, lahirlah seorang putera yang bernama Siraja Ihatmanusia, dan seorang puteri yang bernama Siboru Ihatmanusia. Kedua bersaudara tersebut kahwin dan kemudian mendapat tiga orang putera. Masing-masing Siraja Miok-miok, Patundal Nabegu dan Siraja Lapas-lapas. Dari keturunan Siraja Miok-miok kemudian hari lahirlah Siraja Batak, yang dipandang sebagai nenek moyang orang Batak.    


Menurut Batara Sangti, tonggo-tonggo ialah doa yang disusun secara puitis dan diucapkan waktu sajian besar dan kecil. (Batara Sangti 1977 : 270). Dalam tonggo-tonggo Siboru Deakparujar jelas disebutkan bahwa "tanah bakil Mandailing tanah yang termasyhur, bagaikan suara gung yang merdu (suara gong yang merdu biasanya menarik perhatian dan dapat didengar sampai ke tempat yang jauh - penulis). Dari situlah (dari tanah Mandailing - penulis) jalan ke atas, perturunan (tempat turun - penulis) dari Empu kita: Debata Nan Tiga, Nan Tiga segi, Nan Empat Kerajaan, ke benua tengah (ke bumi - penulis) ini". (Batara Sangti 1977 : 277)    


Berdasarkan tonggo-tonggo (doa) tersebut, jelaslah bahwa sejak zaman dahulu kala (sejak adanya tokoh mitologi Siboru Deakparujar), orang Toba (Batak) telah mengakui kemasyhuran tanah Mandailing. Lebih penting dari itu, tonggo-tonggo Siboru Deakparujar dengan jelas menyebutkan pula bahwa tanah Mandailing. Lebih penting dari itu, tonggo-tonggo Siboru Deakparujar dengan jelas menyebutkan pula bahwa tanah Mandailing merupakan tempat tangga jalan ke atas (kayangan)", dan menjadi tempat turun Dewa (Debata Nan Tiga) ke benua tengah (bumi) ini. 


Selanjutnya tonggo-tonggo tersebut menyatakan pula bahwa "di situlah" (di tanah Mandailing) bertamasya Siboru Deakparujar. Dengan demikian dapat ditapsirkan bahawa kemungkinan sekali justru di tanah Mandailing itu pulalah Siboru Deakparujar turun dari kayangan. Sebab tonggo-tonggonya menyebutkan "dari situlah (dari tanah Mandailing) tangga jalan ke atas (kayangan). Oleh karena itu, tidak tertutup pula kemungkinan bahwa di tanah Mandailing pulalah Siboru Deakparujar kahwin dengan Siraja Odap-odap. Selanjutnya keturunan mereka lahir dan berkembang di tempat tersebut. Kemudian dapat dikemukakan hipotesis, bahwa setelah keturunan Siboru Deakparujar dan Siraja Odap-odap berkembang di tanah Mandailing, generasi selanjutnya dari keturunan mereka, seperti misalnya Siraja Batak (keturunan generasi ke empat dari Siraja Miok-miok, atau generasi ke enam dari keturunan Siboru Deakparujar dan Siraja Odap-odap) pindah ke tempat lain meninggalkan tanah Mandailing dan pergi ke tanah Toba. Kemudian di tempat iitu ia berkembang. Dengan kata lain, berdasarkan penapsiran terhadap tonggo-tonggo Siboru Deakparujar, nenek moyang Siraja Batak, mulai dari Siboru Deakparujar dan Siraja Odap-odap sampai kepada Guru Tantan Debata, yaitu ayah dari Siraja Batak sendiri, setelah besar kemudian meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke tempat lain (tanah Toba).     


Demikianlah hipotesis yang dapat ditarik dari penapsiran atas mitologi Siboru Deakparujar dan tonggo-tonggonya seperti yang telah diluraikan di atas.  


Seperti yang telah dikemukakan terdahulu, nama Mandailing sudah disebut dalam kitab Negarakertagama di sekitar pertengahan abad ke 14. Namun demikian, sampai sekarang belum diperolehi satu kepastianpun tentang asal-usul nama tersebut. Tetapi ada beberapa pendapat yang pernah dikemukakan mengenai kemungkinan asal-usul nama Mandailing. Misalnya Dada Meuraxa menyatakan bahwa nama mandailing ada yang menduga berasal dari "Mande Hilang". Dalam bahasa Minangkabau, perkataan tersebut berarti "ibu yang hilang". Selanjutnya ia menyatakan pula bahwa ada yang menyangka nama Mandailing berasal dari perkataan "Mundailing", yang berarti "Munda yang mengungsi". Dalam hubungan ini disebut bahwa bangsa Munda di India pada masa yang silam melakukan pengungsian karena mereka terdesak oleh bangsa Aria. Tentang terdesaknya bangsa Munda oleh bangsa Aria Prof. Dr. Slametmulyana mengatakan: "Sebelum kedatangan bangsa Aria, bangsa Munda menduduki India Utara. Karena desakan bangsa Aria, maka bangsa Munda menyingkir ke selatan. Pendudukan bangsa Aria itu terjadi di sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Munda pindah ke luar dari daerah India menuju Assam dan Asia Tenggara, setelah terjadi pendudukan lembah sungai Gangga oleh bangsa Aria dalam keseluruhannya". (Slamet Mulyana 1964 : 140) 


Dalam perpindahan bangsa Munda dari India Utara ke Asia Tenggara karena terdesak oleh bangsa Aria, kemungkinan ada sebahagian yang sampai ke Sumatera. Dan melalui pelabuhan Barus di pantai barat Sumatera mereka meneruskan perjalanannya sampai ke suatu daerah yang kemudian disebut sebagai Mandailing, yang berasal dari perkataan "Mundailing" yang berarti "Munda yang mengungsi" (meninggalkan negeri asalnya), seperti yang dikemukakan Dada Meuraxa tersebut di atas. (Lihat buku Dada Meuraxa "Sejarah kebudayaan Sumatera").      


Mengenai jalan masuk bangsa Munda tersebut dari pantai barat Sumatera, yaitu pelabuhan Barus, dapat diingat bahwa tempat tersebut beberapa abad sebelum tahun Masehi memang sudah banyak didatangi berbagai bangsa, dan menjadi pelabuhan yang sangat terkenal karena kapur barusnya. Dan di Barus pada masa yang lalu pernah terdapat koloni orang Tamil yang juga berasal dari India. 


Dada Meuraxa menyatakan pula bahwa ada yang menyebut asal nama mandailing ialah (perkataan) Mandalay, yaitu nama satu ibu kota di Birma.

Dalam hubungan ini dapat kita lihat pendapat Drs. T.E. Tarigan dan Emilkam Tambunan yang menyatakan bahwa "Di Birma Utara terdapat satu kota pusat peradaban dan pemerintah yang bernama Mandalay yang hampir sama dengan Mandailing di Tapanuli Selatan". (1974 : 17). 


Dari sisi lain kiranya pendapat yang mengatakan nama Mandailing berasal dari perkataan "Mundailing" (=Munda yang mengungsi) dapat dihubungkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa nama Mandailing berasal dari perkataan "Mandalay". Barangkali bangsa Munda yang didesak dari negeri mereka di India tidak langsung pindah ke Sumatera. Tetapi untuk satu kurun waktu mereka lebih dahulu hidup di daerah Birma atau Mandalay. Di kemudian hari dari Mandalay baru mereka pindah ke Sumatera, dan memasuki daerah Mandailing melalui jalan seperti yang dikemukakan di atas. 


Proses perpindahan orang Munda dari Mandalay ke Sumatera (Mandailing) dapat pula dihubungkan dengan terjadinya perpindahan bangsa-bangsa dari Asia Selatan atau India Belakang ke wilayah Indonesia di masa lebih dari 1000 tahun sebelum Masehi. Menurut Mangaradja Onggang Parlindungan dalam bukunya yang berjudul "Tuanku Rao"' perpindahan itu terjadi karena desakan bangsa Mongol dari utara. Ia mengatakan bahwa ada orang-orang dari Birma Selatan yang berlayar ke Indonesia dan sebahagian tiba di Sumatera.


Kemungkinan dalam proses perpindahan yang demikian itu, orang-orang Munda dari India yang pada mulanya berdiam di Mandalay (Birma Utara) karena terdesak oleh bangsa Mongul pindah ke Birma Selatan, dan karena terdesak terus merekapun berlayar ke Indonesia dan sebagian tiba di Sumatera dan menempati satu daerah yang kemudian dikenal sebagai daerah Mandailing.


Sekarang marilah kita lihat pula pendapat Mangaraja Lelo Lubis tentang asal-usul nama Mandailing, seperti yang dikemukakannya di dalam bukunya "Sopo Godang dan Silipi Mandailing".


Di dalam buku tersebut dikemukakan oleh Mangaraja Lelo Lubis bahwa menurut cerita orang-orang tua, nama Mandailing berasal dari perkataan "Mandala Holing". Pada masa yang lalu "Mandala Holing" adalah satu kerajaan yang meliputi daerah mulai dari Pidoli di Padang Lawas sampai ke Pidoli di Mandailing (dekat Panyabungan yang sekarang). Pada mulanya pusat kerajaan tersebut terletak di Portibi, tempat ditemukan banyak candi-candi purba. Karena desakan Majapahit, maka kemudian dikenal sebagai Pidoli, yang letaknya tidak jauh dari Panyabungan: Pada masa yang lalu di Pidoli terdapat juga candi-candi. Sisa-sisanya antara lain terletak di satu tempat yang bernama "Saba Biara", di sekitar Pidoli.


Dalam hubungan ini dapat diingat bahwa candi-candi yang di Portibi, dinamakan orang juga "candi biara atau biaro". Perkataan biara itu kemungkinan sekali berasal dari "vihara" yang berarti tempat peribadatan bagi agama Badha.


Kemungkinan adanya di masa yang lalu kerajaan yang bernama "Mandala Holing" di Tapanuli Selatan seperti yang dikemukakan oleh Mangaraja Lelo itu, dapat dihubungkan dengan ekspansi Majapahit untuk menguasai daerah atau kemungkinan kerajaan yang disebut dalam kitab Negarakertagama sebagai "Mandahiling". Kalau kerajaan "Mandala Holing" itu dihubungkan dengan candi-candi di Portibi, kiranya perlu diingat bahwa ada peneliti yang menyebut bahwa candi-candi tersebut dibangun sejak abad ke 10. Dan ada pula yang menyebutnya pada abad yang ke 11. Malahan ada pula yang menyebutnya pembangunan candi-candi tersebut dimulai abad ke 5. Sampai sekarang memang belum ada kepastian tentang masa pembangunan candi-candi di Portibi tersebut.


Kalau kerajaan "Mandala Holing" itu adalah identik dengan daerah atau kerajaan Mandahiling yang disebut dalam kitab Negarakertagama, maka dapat dicatat bahwa ekpansi Majapahit terdapat kerajaan itu terjadi di sekitar pertengahan abad ke 14.


Perkataan "Holing" ada disebut-sebut di dalam masyarakat Mandailing hingga sekarang. Perkataan tersebut dihubungkan dengan perkataan "Surat Tumbago". Tetapi belum ada keterangan yang memadai apa yang dimaksudkan dengan "Surat Tumbago Holing" itu. Menurut keterangan Mangaraja Lelo Lubis kepada penulis, "Surat Tumbago Holing" ialah surat yang dibuat oleh Sang Hiyang Dipertuan Huta Siantar dengan Belanda. Kalau memang itulah yang dimaksudkan dengan "Surat Tumbago Holing", berarti surat tersebut baru lahir pada abad ke 19. Karena pada abad itulah Belanda memasuki daerah Mandailing. Penggunaan nama 'Surat Tumbago Holing" untuk surat perjanjian yang dibuat oleh Sang Hiyang Dipertuan Huta Siantar dengan Belanda di abad yang lalu, barangkali didasarkan oleh Sang Hiyang Dipertuan atas asosiasinya terhadap "Surat Tumbago Holing" yang mungkin pernah dibuat pada masa kerajaan "Mandala Holing" yang banyak disebut-sebut di tengah masyarakat Mandailing. 


Masih ada keterangan lain yang dikemukakan oleh Mangaraja Lelo Lubis tentang asal usul nama Mandailing. Yaitu bahwa nama Mandailing berasal dari perkataan "Mandala Hilang". Dalam hal ini dijelaskan bahwa pada suatu masa orang-orang Mandala yakni orang-orang "koling" (keling) mendiami wilayah Mandailing. Pada waktu bangsa Melayu memasuki daerah tersebut, orang-orang Mandala (koling=keling) pergi ke tempat lain. Oleh karena itu orang-orang Melayu mengatakan "Mandala Hilang". Dan lama kelamaan sebutan itu berubah menjadi "Mandailing". 


Dengan adanya pendapat yang demikian ini, kita terdorong untuk berpikir, apakah tidak mungkin bahwa yang dimaksud dengan orang-orang Mandala (koling) itu adalah orang-orang yang pada masa dahulu kala datang dari Mandalay (Birma) ke wilayah Mandailing. Dan orang-orang yang datang dari Mandalay itu tidak lain dari orang-orang Munda yang pada mulanya mengungsi dari India ke Birma karena didesak oleh bangsa Aria seperti yang telah dikemukakan terdahulu dalam tulisan ini. Dalam hubungan ini nama "Mandala" berdekatan benar dengan nama "Mandalay".


Semua pikiran itu masih bersifat hipotesis dan masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Demikian juga halnya dengan asal-uaul nama Mandailing. Oleh karena itu masaalah ini dapat ditempatkan sebagai tentangan bagi putera-puteri Mandailing untuk diteliti lebih lanjut. Mudah-mudahan saja ada di antara mereka yang berminat untuk menelitinya, sehingga asal-usul nama Mandailing itu tidak tinggal menjadi teka-teki untuk selamanya.


Dipetik dari buku KISAH ASAL-USUL MARGA DI MANDAILING karya Z. Pangaduan Lubis 


Copyright © 2013 rahimtahir.tripod.com. All rights reserved.

Make Me Pretty! (psst, change my contents or click the "X" to delete me!)